Futon Collection

The Futon Collection includes all of our futon frames and futon mattresses that we sell.
8" High Quality Spring Futon Mattress Full
8" High Quality Spring Futon Mattress Queen
Aspen Hardwood Futon Frame Save 36%
Dilleston Futon Sofa/Sleeper Save 25%
Fuji Hardwood Futon Frame
Lodge Log Futon Frame
Medium Oak Futon Frame
Monterey Futon Frame
Phoenix Hardwood Futon Frame