Futon Collection

The Futon Collection includes all of our futon frames and futon mattresses that we sell.
Armless Wall Hugger Futon Frame Only Save 33%
Aspen Hardwood Futon Frame
Dilleston Futon Sofa/Sleeper
Fuji Futon Frame
Lodge Log Futon Frame
Medium Oak Futon Frame
Monterey Futon Frame
Phoenix Hardwood Futon Frame
Weathered Oak Futon Frame